Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

ΑΤΗ -Εκδοση Ψυχ-ιατρο-δικαστικής

Κυκλοφόρησε το επιστημονικό περιοδικό ΑΤΗ, τρίμηνη έκδοση της Ψυχ-ιατρο-δικαστικής. Το πρώτο τεύχος σε μορφή pdf. Στήλη Θέσεις- Αντιθέσεις για την Επανορθωτική Δικαιοσύνη (σελ. 36, Αρτινοπούλου, Β.-Δουζένης, Α.) και βιβλιοκριτική για το βιβλίο Αρτινοπούλου, Β. Επανορθωτική Δικαιοσύνη (σελ. 39)
 Η «Ἂτη» είναι τρίμηνη έκδοση Ψυχιατροδικα-στικής και συναφών επιστημών. Η Ψυχιατροδι-
καστική είναι ένας αναπτυσσόμενος διεπιστημονικός κλάδος ο οποίος μπορεί να συγκεράσει
ερευνητικά δεδομένα, προτάσεις και προβληματισμούς από την ψυχιατρική, νομική, ψυχολο-
γία, κοινωνιολογία, εγκληματολογία, κοινωνική ανθρωπολογία καθώς και την φιλοσοφία.
Σκοπός της «Ἂτης» είναι η ανάπτυξη γόνιμου διεπιστημονικού διαλόγου σχετικά με θέματα Ψυ-
χικής Υγείας, Δικαιοσύνης, Εγκληματικότητας και συναφών Κοινωνικών προβλημάτων, όπως
η ανάδειξη θεμάτων σχετικά με την προαγωγή των δικαιωμάτων στο χώρο της ψυχικής υγείας
και η επισήμανση καινοτόμων πρακτικών για την ενεργό προαγωγή τους. Δέχεται για δημο-
σίευση (κατόπιν κρίσης) Ελληνικές ή Διεθνείς πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, άρθρα σύ-
νταξης καθώς και ανασκοπήσεις, τεκμηριωμένες τοποθετήσεις και προτάσεις, παρουσιάσεις
ενδιαφέροντων περιστατικών, βιβλιοκριτικές και γράμματα αναγνωστών.
 ; “Ate” is a quarterly publication
“Ate” is a quarterly publication on Forensic
Psychiatry and related sciences. Forensic
Psychiatry is a developing cross-disciplinary
field blending research, recommendation and
question-raising from the aspect of psychiatry,
law, psychology, sociology, criminology,
social anthropology and philosophy.
“Ate” journal aims to develop constructive
cross-disciplinary dialogue on issues relating
to Mental Health, Justice, Criminology and
related sociological problems, such as
concerns about human rights support in the
field of mental health and the indication of
innovative practices for the application of
this support. It will publish (after evaluation)
Greek and International original research,
articles and surveys, documented opinions
and recommendations, presentations of
interesting case studies, book reviews and
readers’ letters.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου